Brf. Västerblick 1 - Fastigheterna Kirunagatan 15, 17 och 19

Registrerad adress:
Kirunagatan 15
162 68 Vällingby

Ekonomisk Förvaltare

HSB Stockholm.

HSB administrerar även avgifts- och hyresfrågor samt överlåtelser.
På HSB-portalen kan våra medlemmar hämta uppgifter om den egna lägenheten, få svar på avgifts-hyresfrågor, hitta blanketter för olika ändamål och dyl.
Mäklare registrerar överlåtelser i HSB-portalen.

Styrelsen

Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick. Styrelsen ska föra protokoll vid sina sammanträden. Protokollen är inte offentliga.

Styrelsens sammansättning måste anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma. I årsredovisningen kan du läsa vem som sitter i styrelsen. Årsredovisningen hittar du här: Mötesprotokoll och information

Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Föreningen måste ha en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. Medlemsförteckningen är offentlig, men inte lägenhetsförteckningen. I lägenhetsförteckningen kan man bland annat utläsa om en lägenhet är pantsatt.

Föreningsstämma

Varje år, före juni månad, hålls en föreningsstämma, då medlemmarna samlas för att gå igenom verksamheten och man väljer då styrelse och revisor. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst tillsammans. Om du inte själv kan närvara har du möjlighet att rösta genom befullmäktigat ombud. Sådant ombud ska antingen vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående. Ingen får med fullmakt rösta för fler än en annan röstberättigad.

Extra Föreningsstämma

Vid behov kan styrelsen utlysa en extra stämma. På den får beslut endast fattas i ärende som finns i kallelsen till extrastämman.

Protokoll från föreningsstämma

Protokoll ska föras och justeras på föreningsstämman.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan registreras hos Bolagsverket. Planen innehåller en sammanställning över de lägenheter som finns i fastigheten och vilka insatser och upplåtelseavgifter som tagits ut. Här finns också kapital- och driftkostnaderna, skatter, lån med mera.

Kostnader, intäkter, tillgångar och skulder

Vilka kostnader, intäkter, tillgångar och skulder föreningen har finns i årsredovisningen som delas ut i samband med den årliga föreningsstämman.

 

Läsa mer

Här kan man läsa mer om föreningsarbete, Förening.se